0876 779 383

Телефони за контакти

0897 855 706

Каталог

CMR - ЧМР международна товарителница - Модел IRU 1976 и IRU 2007

CMR - Международна товарителница за автомобилен превоз

Съгласно чл.1 от Конвенцията /Конвенция CMR/, тя се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на товари с превозни средства срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоката за превоз и предвиденото място за доставянето й, така както са посочени в договора, се намират в две различни държави, от които поне една е договаряща страна. Това от своя страна означава, че приложното поле на Конвенцията изключва превозите, осъществявани между две точки вътре в дадена страна (вътрешните превози), дори ако тази страна се е присъединила към Конвенцията. Важна особеност в приложното поле на Конвенция CMR, е че тя не се прилага и при превози, извършвани в обсега на международните пощенски конвенции, при превоза на тленни останки и при превоза на вещи при промяна на местожителство. По същество договора за международен превоз на стоки се установява с товарителница, а в случая с Международна товарителница CMR.

Цената е без ДДС.

5.00лв.
Евро 1 ново

Либерализирането на търговския обмен на Република България със страните, с които е сключила преференциални търговски споразумения, се допълва от създаването и приемането на нов протокол, съставляващ хармонизирани правила, които да обслужват преференциалната търговия в Европа.

Протокол № 4 - от споразумението регламентира освобождаването от мита и такси на стоките с произход от Общността.

Към Протокол № 4 е приложен списък на продуктите, обхванати от Споразумението и степента на обработките или преработките, които придават произход на материалите.

Информация от сайт - Info.Mitnica.com - Информационен митнически портал

 

Цената е без ДДС

5.50лв.
ATR сертификат за движение ЕО-Турция

България и Турция имат общо историческо и културно минало, което обуславя значимостта и на икономическите взаимоотношения между двете страни. След приемането й в Европейския съюз, България се превърна във врата за Турция към Общността. България има стратегическо географско положение в центъра на Балканите и по този начин e важна за Турция като страна през, която минава почти целият обем на турски стоки, които се изнасят от Турция към Европейския съюз. Връзката на основните индустриални центрове на Турция – Истанбул, Коджаели и Бурса с Европа е изключително улеснена. С приемането на България за пълноправен член на Европейския съюз Двустранната спогодба за свободна търговия между Турция и България бе заменена от Решението за Митнически съюз на ЕС. По този начин са премахнати митата върху стоките, които образуват търговския стокообмен между Турция и България. Освен това сертификатът за свободно движение на стоки EUR-1 бе заменен от сертификата ATR. Поради митническия съюз Турция и България прилагат еднакви митнически тарифи за трети страни, които не са членки на ЕС. 

Цената е без ДДС.

4.50лв.
Т2L 1 и T2L2

Компетентно за издаването на документ T2L е всяко митническо учреждение, в района на което е мястото, където стоките се товарят на превозното средство с цел тяхното изпращане/транспортиране. Подаването на формуляр № 4 на ЕАД е равностойно на искане за издаване на документ T2L. Към искането следва да бъдат приложени необходимите документи (напр. фактура, превозни документи). Заинтересованото лице следва да впише насрещна идентификация в документа T2L и в приложените документи. По този начин по-лесно се доказва наличието на предпоставките за издаване на дубликат на документа.

Цената е без ДДС.

2.50лв.
D.V. 1 и D.V. 1 bis

Когато е необходимо да се установи реалният размер на митническата стойност на внасяните в ЕС стоки, към митническата декларация за внос се изисква прилагането на Декларация за данните, свързани с митническата стойност D.V. 1. Това се налага само в случай, че митническите органи имат съмнения относно достоверността на информацията, предоставена от декларатора, касаеща митническата стойност или тя (стойността) не може да бъде ясно определена. Не се изисква представянето на такава декларация, когато митническата стойност на внасяните стоки в една пратка не превишава равностойността на 10000 EUR, при условие че не се касае за раздробени или повтарящи се пратки от един и същ изпращач до един и същ получател или ако вносът няма търговски характер или ако стоките ще бъдат допуснати безмитно по силата на нормативен акт. Декларацията за данните, свързани с митническата стойност D.V. 1 се попълва на формуляр ДВ-1 по образец, а когато се касае за внос на повече от три стоки, за които при определянето на митническата им стойност има съмнения, се попълва и формуляр ДВ-2 с данни за допълнителните стоки.

Цената е без ДДС.

2.70лв.
Товарителница

Най-общо казано това е документ с опис на натоварените стоки, придружаващ пренасянето им. Най-често се използват за извършването на обикновен вътрешен транспорт в България. Страни по товарителницата са: изпращачът, превозвачът и получателят.

Цената е без ДДС.

4.50лв.
Пътен лист лек автомобил

Пътен Лист е документ, с който се документират маршрутът и разходът за гориво на конкретен автомобил.

Цената е без ДДС.

3.00лв.
АДД - Акцизна данъчна декларация

Акцизната декларация е документ, в който лицензираният складодържател или регистрираното лице декларира за всеки данъчен период определена информация, свързана с неговата дейност, която е основание за възникване на права и задължения. 

Цената е без ДДС.

6.00лв.
Пътен лист товарен автомобил

Пътният лист е необходим за водача на товарен автомобил документ при международен транспорт.

Цената е без ДДС.

4.50лв.
Единен административен документ - ЕАД - внос, износ, износ/внос, транзит 4/5

Транзит - Режимът разрешава пренасянето на стоки от едно място до друго място на митническата територия на Общността, т.е. от отправно до получаващо митническо учреждение. В зависимост от митническия статут на поставяните под този режим стоки, той се прилага в два варианта:
            - външен общностен транзит (процедура Т1): режим с отложено плащане, прилагасе при пренасянето на необщностни стоки, като същите не се облагат с вносни митни сборове и не подлежат на мерките на търговската политика.
            - вътрешен общностен транзит (процедура Т2): намира приложение при пренасянето на общностни стоки между две точки на митническата територия на Общността, но през територията на трета страна.

Съгласно разпоредбите дадени в Закона за митниците, всяка стока, предназначена да бъде поставена под митнически режим, подлежи на деклариране за съответния режим. 

Официалният образец на писмена митническа декларация е Единният административен документ (ЕАД), който е одобрен от министъра на финансите.

Цената е без ДДС. 

Информация от сайт - Info.Mitnica.com - Информационен митнически портал

5.00лв.
Допълнителен единен административен документ - ДЕАД - 2 лист внос, износ, внос/износ

Когато пратката съдържа стоки с различни тарифни номера и при условие, че изискваните за тези стоки данни в клетки от № 1 до № 30 (без № 16, 18, 21 и 29) и клетка № 37 съвпадат, към ЕАД могат да се прилагат една или повече допълнителни декларации (ДЕАД), които са неделима част от митническата декларация и съдържат необходимия брой формуляри за поставяне на стоките под съответния митнически режим. Всички стоки в ЕАД и приложените към него ДЕАД трябва да бъдат натоварени на едно превозно средство.

Цената е без ДДС.

Информация от сайт - Info.Mitnica.com - Информационен митнически портал

5.00лв.
Инвойс

Invoice /Инвойс/ - това е първичен счетоводен документ, с който български доставчик (продавач) документира продажба на суровини, материали, стоки, продукти, активи или услуги към получател (купувач/клиент), който е в чужбина – в т.ч. страна членка на Европейски Съюз или трета страна.

Цената е без ДДС.

Информация от сайт - Баланс.бг

 

5.00лв.
Фиш за работна заплата 8 и 6 инча

Фиш за работна заплата 8 и 6 инча на безконечна принтерна хартия.

Стандартни и с печат по желание на клиента.

Цената е без ДДС.

Книга касова приход разход

Формат А4, 100 листа, химизирана хартия, в 2 екземпляра - 50 двойки в книга, прошнурована с твърда подвързия от мукава, облечена с цветен офсет, етикет, черен едностранен печат. 

Цената е без ДДС.

6.00лв.
Фактура

Фактурата е първичен счетоводен документ, с който доставчик (продавач) документира продажба на суровини, материали, стоки, продукти, активи или услуги към получател (купувач/клиент).

Фактурата е основният документ, пораждащ облагаем приход (пряко по ЗКПО или косвено по ЗДДС) за издателя – доставчика/продавача.

 

Информация от сайт - Баланс.бг

Телефон: + 359 2/936 75 04,
+ 359 884 845 380
Моника Симеонова: + 359 897 855 706
Борис Василев: + 359 876 779 383
© 2014 - 2020 Всички права запазени