0876 779 383

Телефони за контакти

0897 855 706

D.V. 1 и D.V. 1 bis

D.V. 1 и D.V. 1 bis

Когато е необходимо да се установи реалният размер на митническата стойност на внасяните в ЕС стоки, към митническата декларация за внос се изисква прилагането на Декларация за данните, свързани с митническата стойност D.V. 1. Това се налага само в случай, че митническите органи имат съмнения относно достоверността на информацията, предоставена от декларатора, касаеща митническата стойност или тя (стойността) не може да бъде ясно определена. Не се изисква представянето на такава декларация, когато митническата стойност на внасяните стоки в една пратка не превишава равностойността на 10000 EUR, при условие че не се касае за раздробени или повтарящи се пратки от един и същ изпращач до един и същ получател или ако вносът няма търговски характер или ако стоките ще бъдат допуснати безмитно по силата на нормативен акт. Декларацията за данните, свързани с митническата стойност D.V. 1 се попълва на формуляр ДВ-1 по образец, а когато се касае за внос на повече от три стоки, за които при определянето на митническата им стойност има съмнения, се попълва и формуляр ДВ-2 с данни за допълнителните стоки.

Цената е без ДДС.

2.70лв.

  Декларацията за данните, свързани с митническата стойност D.V. 1 се подава само от лице, което има постоянно местопребиваване или място на стопанска дейност в ЕС и което разполага със съответните данни, доказващи правилното формиране на митническата стойност на внасяните стоки. С представянето й в митническото учреждение, лицето, което я е подало носи отговорност по отношение на точността и пълнотата на данните в нея и автентичността на документите, представени в подкрепа на тези данни.

Телефон: + 359 2/936 75 04,
+ 359 884 845 380
Моника Симеонова: + 359 897 855 706
Борис Василев: + 359 876 779 383
© 2014 - 2019 Всички права запазени