0876 779 383

Телефони за контакти

0897 855 706

Допълнителен единен административен документ - ДЕАД - 2 лист внос, износ, внос/износ

Допълнителен единен административен документ - ДЕАД - 2 лист внос, износ, внос/износ

Когато пратката съдържа стоки с различни тарифни номера и при условие, че изискваните за тези стоки данни в клетки от № 1 до № 30 (без № 16, 18, 21 и 29) и клетка № 37 съвпадат, към ЕАД могат да се прилагат една или повече допълнителни декларации (ДЕАД), които са неделима част от митническата декларация и съдържат необходимия брой формуляри за поставяне на стоките под съответния митнически режим. Всички стоки в ЕАД и приложените към него ДЕАД трябва да бъдат натоварени на едно превозно средство.

Цената е без ДДС.

Информация от сайт - Info.Mitnica.com - Информационен митнически портал

5.00лв.

Бланките на митническата декларация трябва да отговарят на определени изисквания за вид, размер, тегло и качество на хартията, цветното маркиране на отделните формуляри, разположението и размера на клетките. 

Единният административен документ и допълнителните му екземпляри се представят в комплект от формуляри, изисквани за съответния митнически режим.

Митническата декларация се попълва на български език на пишеща машина или с друго печатащо устройство. Деклараторът попълва само цифровите клетки, а клетките с индикатор главни букви се попълват от митническите служители.

 

Информация от сайт - Info.Mitnica.com - Информационен митнически портал

Телефон: + 359 2/936 75 04,
+ 359 884 845 380
Моника Симеонова: + 359 897 855 706
Борис Василев: + 359 876 779 383
© 2014 - 2019 Всички права запазени