0876 779 383

Телефони за контакти

0897 855 706

Единен административен документ - ЕАД - внос, износ, износ/внос, транзит 4/5

Единен административен документ - ЕАД - внос, износ, износ/внос, транзит 4/5

Транзит - Режимът разрешава пренасянето на стоки от едно място до друго място на митническата територия на Общността, т.е. от отправно до получаващо митническо учреждение. В зависимост от митническия статут на поставяните под този режим стоки, той се прилага в два варианта:
            - външен общностен транзит (процедура Т1): режим с отложено плащане, прилагасе при пренасянето на необщностни стоки, като същите не се облагат с вносни митни сборове и не подлежат на мерките на търговската политика.
            - вътрешен общностен транзит (процедура Т2): намира приложение при пренасянето на общностни стоки между две точки на митническата територия на Общността, но през територията на трета страна.

Съгласно разпоредбите дадени в Закона за митниците, всяка стока, предназначена да бъде поставена под митнически режим, подлежи на деклариране за съответния режим. 

Официалният образец на писмена митническа декларация е Единният административен документ (ЕАД), който е одобрен от министъра на финансите.

Цената е без ДДС. 

Информация от сайт - Info.Mitnica.com - Информационен митнически портал

5.00лв.
Изчерпано количество

Режимът Транзит е един от най-често използваните митнически режими, като разпоредбите му за процедура Т1 са описани в чл. 91 - чл. 97 от Регламент (ЕИО) №2913/92 г. на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността, а за процедура Т2 в чл.163 - чл. 165 от същия Регламент.
      Режимът може да бъде задействан посредством оформянето на митническа декларация (декларация "Транзит"), изготвена върху формуляри на ЕАД, като вместо допълнителни декларации могат да бъдат използвани различни видове товарни списъци. За стоки под режим транзит се считат и тези, които се превозват под покритието на Карнет TIR, Карнет АТА, Манифест НАТО 302 или чрез пощенски пратки, включително колети.
      Срокът за транзитиране на стоките от отправно до получаващо митническо учреждение не може да бъде по-голям от 15 дни, като в определени случаи митническите органи могат да определят и маршрут за превоза на стоките. Те трябва да бъдат представени в непроменено състояние в получаващото митническо учреждение, като се спазват взетите мерки за тяхното идентифициране.
      При спазване разпоредбите на режим Транзит, титуляра на режима е длъжен да обезпечи в пълен размер (100%) митническото задължение и другите държавни вземания, които биха възникнали за стоката. Обезпечение не се изисква за превози по вода и въздух, за стоки пренасяни по електропроводи и тръбопроводи, превози чрез "БДЖ" АД, за превози на пощенски пратки, както и за стоки със статут на общностни (процедура Т2). Обезпечението може да бъде еднократно, покриващо една транзитна операция или общо, покриващо няколко транзитни операции. То може да бъде учредено с банкова гаранция или с паричен депозит в лева.
      В зависимост от посоката на движение на стоките, могат да се обособят следните подвидове транзит:
      (входен транзит) - транзит от входно до вътрешно митническо учреждение
      (изходен транзит) - транзит от вътрешно до изходно митническо учреждение
      (директен транзит) - транзит от входно до изходно митническо учреждение
      (вътрешен транзит) - транзит между две вътрешни митнически учреждения
      Съгласно митническите разпоредби, символ "Т", изписан в кл.1, трето подразделение на формуляр на ЕАД, указва, че стоките се намират под режим транзит.

Бланките на митническата декларация трябва да отговарят на определени изисквания за вид, размер, тегло и качество на хартията, цветното маркиране на отделните формуляри, разположението и размера на клетките. 

ЕАД се попълва за всяка стока, имаща отделен тарифен номер по Митническата тарифа на Република България, при спазване на разпоредбите за поставяне под съответния митнически режим.

Митническата декларация се попълва на български език на пишеща машина или с друго печатащо устройство. Деклараторът попълва само цифровите клетки, а клетките с индикатор главни букви се попълват от митническите служители.

 

Информация от сайт - Info.Mitnica.com - Информационен митнически портал

Телефон: + 359 2/936 75 04,
+ 359 884 845 380
Моника Симеонова: + 359 897 855 706
Борис Василев: + 359 876 779 383
© 2014 - 2019 Всички права запазени