0876 779 383

Телефони за контакти

0897 855 706

Т2L 1 и T2L2

Т2L 1 и T2L2

Компетентно за издаването на документ T2L е всяко митническо учреждение, в района на което е мястото, където стоките се товарят на превозното средство с цел тяхното изпращане/транспортиране. Подаването на формуляр № 4 на ЕАД е равностойно на искане за издаване на документ T2L. Към искането следва да бъдат приложени необходимите документи (напр. фактура, превозни документи). Заинтересованото лице следва да впише насрещна идентификация в документа T2L и в приложените документи. По този начин по-лесно се доказва наличието на предпоставките за издаване на дубликат на документа.

Цената е без ДДС.

2.50лв.

Документ Т2L
Разпоредбите за документа T2L се прилагат съответно и за документа T2LF, доколкото по-долу не е определено друго. За изготвяне на документа T2L се използва формуляр № 4 на ЕАД и на ДЕАД. Попълването на формуляра за документ T2L се извършва съгласно чл. 315 от РПМК и чл. 6 от Наредба Н-17/13.12.2006 г.
Стоката следва да бъде описана достатъчно точно, за да може да бъде идентифицирана еднозначно в получаващата държава членка (например чрез посочване на фабричната марка, номер, тип и други характерни признаци).
Ако общностни стоки са в опаковки, които опаковки не са общностни стоки, то тогава техният различен митнически статут следва да бъде отразен в документа T2L, съгласно чл. 314в, ал. 2 от РПМК.
Компетентно за издаването на документ T2L е всяко митническо учреждение, в района на което е мястото, където стоките се товарят на превозното средство с цел тяхното изпращане/транспортиране. Подаването на формуляр № 4 на ЕАД е равностойно на искане за издаване на документ T2L. Към искането следва да бъдат приложени необходимите документи (напр. фактура, превозни документи). Заинтересованото лице следва да впише насрещна идентификация в документа T2L и в приложените документи. По този начин по-лесно се доказва наличието на предпоставките за издаване на дубликат на документа.
Митническият служител, извършил необходимите проверки относно попълването на документа, удостоверява съответствието с изискванията, като в кл. D поставя подписа си и личиния митнически печат.
Документите T2L се заверяват и съгласно чл. 316 от РПМК в клетка С чрез полагане на датният печат на митническото учреждение. Документът T2L се регистрира в регистър “Доказване статута на стоките” (Указанията за работа на митническите служители с ЕАД); този регистрационен номер се вписва в клетка С на документа T2L. След заверките се прави копие на документа, което се задържа и съхранява в митническото учреждение. По същия начин се регистрират и приложените към документа T2L допълнителни единни административни документи (ДЕАД).

 

Телефон: + 359 2/936 75 04,
+ 359 884 845 380
Моника Симеонова: + 359 897 855 706
Борис Василев: + 359 876 779 383
© 2014 - 2019 Всички права запазени