0876 779 383

Телефони за контакти

0897 855 706

Фактура

Фактура

Фактурата е първичен счетоводен документ, с който доставчик (продавач) документира продажба на суровини, материали, стоки, продукти, активи или услуги към получател (купувач/клиент).

Фактурата е основният документ, пораждащ облагаем приход (пряко по ЗКПО или косвено по ЗДДС) за издателя – доставчика/продавача.

 

Информация от сайт - Баланс.бг

РЕКВИЗИТИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

• Наименование на документа - ”ФАКТУРА”.

• Гриф ”ОРИГИНАЛ” на първия екземпляр, който е за получателя (купувача) по Фактурата.

• Номер на документа, който е десетразряден, с арабски цифри, без пропуски и повторения.

• Дата на издаване на документа.

• Издател на документа – фирма, адрес, ЕИК и ИН по ЗДДС.

• Получател на документа – фирма, адрес, ЕИК и ИН по ЗДДС.

• Основание за сделката – описва се вида на суровината, материала, стоката, продукта, актива или услугата, с тяхната единична цена (без данъка), мярка и количество. Предоставените търговски отстъпки и намаления, ако не са включени в единичната цена, се вписват отделно.

• Данъчната ставка в % (20%, 0% или 9%), а когато ставката е нулева или данъкът се дължи от получателя – основанието за прилагането на нулева ставка или неначисляването на данъка

• Сума на сделката, в т.ч. данъчна основа и ДДС – това е общата сума на описаните във фактурата суровини, материали, стоки, продукти, активи или услуги с техните мерки, количества, единични цени и обща сума.

• Датата, на която е възникнало данъчното събитие – по-ранната от двете дати – датата, на която е получено плащането или датата, на която е извършена доставката (прехвърлянето на собствеността).

• Обстоятелство, определящо превозно средство като ново, ако предмет на доставката е ново превозно средство при Вътре-Общностна Доставка (ВОД).

НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

• Начин на плащане – в брой, по банкова сметка, насрещно прихващане – този реквизит е много важен за начина по който ще се следи и отчете плащането по Фактурата.

• Срок на плащане – полезен реквизит, ако по принцип доставките са с договорено отложено плащане, да се укаже кога е падежа, за да може да се въведе в електронна система за отчитане и да се следи, както от доставчика, така и от получателя (купувача).

• Имената на предал и получил (стоката или услугата), заедно с подписите на лицата, което е много полезно при евентуален спор дали фактурираната стока е предадена от доставчика и приета от получателя (купувача), за което иначе би трябвало да се състави отделен протокол (приемо-предавателен).

• Мястото на предаването на стоката или услугата, което също е полезно при евентуален спор дали и къде фактурираната стока е предадена от доставчика и приета от получателя (купувача). 

• Номер и дата на стоковата разписка, товарителницата или друг съпътстващ доставката документ, което също е полезно при евентуален спор дали фактурираната стока е предадена от доставчика и приета от получателя (купувача).

 

Информация от сайт - Баланс.бг

Телефон: + 359 2/936 75 04,
+ 359 884 845 380
Моника Симеонова: + 359 897 855 706
Борис Василев: + 359 876 779 383
© 2014 - 2019 Всички права запазени