0876 779 383

Телефони за контакти

0897 855 706

Документи

CMR - Международна товарителница за автомобилен превоз

Товарителницата по своя характер не е стоково-разпоредителен документ, но служи като доказателство за точно и срочно доставена пратка в крайния приемателен пункт. Тя може да се определи още като тристранен договор, страни по който са изпращачът, превозвачът и получателят на стоката. С най-голяма отговорност по силата на товарителницата е превозвачът, който е отговорен за цялостната или частична липса или повреда на товара от момента на приемането му за превоз до момента на доставянето му, както и за забавата при доставянето му.

Образецът на международната товарителница представлява комплект от седем с еднаква поредна номерация части.

Митническа декларация ЕАД 1 лист

ЕАД се попълва за всяка стока, имаща отделен тарифен номер по Митническата тарифа на Република България, при спазване на разпоредбите за поставяне под съответния митнически режим.

Митническата декларация се попълва на български език на пишеща машина или с друго печатащо устройство. Деклараторът попълва само цифровите клетки, а клетките с индикатор главни букви се попълват от митническите служители.

Митническа декларация ДЕАД 2 лист

Когато пратката съдържа стоки с различни тарифни номера и при условие, че изискваните за тези стоки данни в клетки от № 1 до № 30 (без № 16, 18, 21 и 29) и клетка № 37 съвпадат, към ЕАД могат да се прилагат една или повече допълнителни декларации (ДЕАД), които са неделима част от митническата декларация и съдържат необходимия брой формуляри за поставяне на стоките под съответния митнически режим.

Всички стоки в ЕАД и приложените към него ДЕАД трябва да бъдат натоварени на едно превозно средство.

Митнически манифест

Съгласно изискванията на Закона за митниците (ЗМ), всички чуждестранни стоки въведени на митническата територия на страната трябва да бъдат представени пред митническите органи от лицето, което ги е въвело или от лицето, което е поело превоза на стоките след тяхното въвеждане.

За целта се подава Митнически манифест по образец, най-малко в 2 еднообразни екземпляра в зависимост от нуждите на митническия контрол и се подписва от лицето, което го подава. Митническият манифест е разделен на сектори, обозначени с главни букви на кирилица. Секторите А и В (без В. 7) се попълват от подателя, сектор Б (без Б. 4) от лицето, което управлява временния склад, а сектор Г и горепосочените клетки от компетентните митнически органи. Митническият манифест се попълва на български език на пишеща машина или с друго печатащо устройство.

Сертификатът за движение EUR. 1

- се издава от митническите власти на страната, от която се изнася, по писмена молба на износителя или под негова отговорност от негов упълномощен представител. Митническите власти, издаващи сертификата, предприемат всякакви необходими мерки, за да проверят произхода на продуктите и изпълнението на другите изисквания. За целта те имат право да изискват доказателства и да извършат проверки на счетоводната документация на износителя или всякакви други проверки, които счетат за необходими.

Сертификат за движение A.T.R.

Сертификатът за движение A.T.R. може да се използва, само ако стоките се транспортират директно между двете части на митническия съюз – Турция – Европейски съюз. Все пак стоки, съставляващи една-единствена пратка, могат да бъдат транспортирани през трети страни със, ако възникне такъв случай, претоварване или временно складиране в тези страни, при условие че останат под надзора на митническите органи в страната на транзита или складирането и не бъдат подложени на операции, различни от разтоварване, повторно товарене или всякаква операция, предназначена да ги запази в добро състояние.

Акцизна данъчна декларация

Акцизната декларация е документ, в който лицензираният складодържател или регистрираното лице декларира за всеки данъчен период определена информация, свързана с неговата дейност, която е основание за възникване на права и задължения. Тя се подава за всеки данъчен склад, съответно за всеки специализиран малък обект за дестилиране или обект за винопроизводство на малък винопроизводител, в компетентното митническо учреждение по местонахождението на склада или обекта в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, за който се отнася.

Лицензираните складодържатели и регистрираните лица подават акцизна декларация и в случаите, когато не е начислен акциз за данъчния период. При наличие на извънредни обстоятелства и по искане на лицензирания складодържател или регистрираното лице компетентното митническо учреждение може да удължи срока за подаване на акцизната декларация до изтичането на следващия данъчен период.

Инвойс

- Invoice /Инвойс/ - това е първичен счетоводен документ, с който български доставчик (продавач) документира продажба на суровини, материали, стоки, продукти, активи или услуги към получател (купувач/клиент), който е в чужбина – в т.ч. страна членка на Европейски Съюз или трета страна.

Приходен Касов Ордер

- е документ, който се използва за документиране приемането на парични средства в каса на предприятие. Той се състои от две части, като квитанцията е за лицето внесло парите в касата.

Разходен Касов Ордер

- е документ, който се използва за документиране изплащането на парични средства от каса на предприятие. Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Фактура

Фактурата е първичен счетоводен документ, с който доставчик (продавач) документира продажба на суровини, материали, стоки, продукти, активи или услуги към получател (купувач/клиент). Фактурата е основният документ, пораждащ облагаем приход (пряко по ЗКПО или косвено по ЗДДС) за издателя – доставчика/продавача.

Пътен лист за товарен автомобил международни превози

Пътният лист е необходим за водача на товарен автомобил документ при международен транспорт. Формат А4, офсет, с номерация.

Визитки

- изработка на визитки на картон – 300 гр. картон двустранен хром, 230 гр. картон визитен лен, 250 гр. картон лен брилянт, 260 гр. картон перлен. Печат от едноцветни до многоцветни, лице и гръб, с топъл печат, релефен печат.

Флаери, брошури и листовки – предпечат и печат по модел или идея на клиента. Едноцветни, многоцветни, формати от А6 до А3. Печат лице и гръб. Плакати – от размер А4 до А0 - предпечат и печат по модел или идея на клиента.

Едноцветни, многоцветни Книги - Набор на текст, предпечат и печат на книги. Издаване на ISBN номер и регистриране в Националния регистър на издаваните книги в България.

Каталози - обработка на снимки, заснемане на желаните от клиента продукти, дизайниране на каталога по желание на клиента, отпечатване.

Фирмени лога - изработка по идея на клиента, векторизиране на лога от предоставени от клиента материали.

Менюта - изработка на различни видове менюта от обикновени до луксозни, с обработка на снимки предоставени от клиента.

Календари - Еднолистови, многолистови, работни, календар-пирамида, настолни, луксозни, индивидуални за клиента.

Папки - предпечат, печат и щанцоване на папки по мостри на клиента.

Рекламни материали - химикалки, запалки, тефтери, чаши и др. - ситопечат и тампонен печат, лазарно гравиране.

Етикети - отпечатани на самозалепваща или етикетна хартия, щанцовани или на ролка, едноцветни или многоцветни.

Формуляри и бланки - изработване на различни видове формуляри и бланки на химизирана или офсетова хартия, с номерация, перфорация и корица.

Фиш за работна заплата - изработени на безконечна принтерна хартия, на размер 6 и 8 инча, х 1000 и 500 комплекта.

Банкови документи - кочани или на безконечна принтерна хартия.

Телефон: + 359 2/936 75 04,
+ 359 884 845 380
Моника Симеонова: + 359 897 855 706
Борис Василев: + 359 876 779 383
© 2014 - 2020 Всички права запазени